Bērnu un jaunatnes iniciatīvu centrs (BJIC) „Tagad” ir viens no Jaunpiebalgas novada pašvaldības darbam ar jaunatni īstenošanas instrumentiem. Par centra galvenajiem darbības virzieniem ir noteikta jauniešu brīvā laika pavadīšana, jauniešu informētība un līdzdalība, kā arī neformālā izglītība.

BJIC darbības uzdevumi:
1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
2. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
3. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;
5. sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
6. nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;
7. sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
8. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
9. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
10. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;
11. informēt sabiedrību par Centra darbību; sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā.

Bērnu un Jauniešu Iniciatīvas centrs prezentācija